Algemene voorwaarden

Tot stand gekomen op 18-5-2018. Algemene Voorwaarden Psychologenpraktijk Clara Witdouck, gevestigd in Centrumstraat 22, 9280 Lebbeke ingeschreven bij de KBO onder nummer: 0630.994.502Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Psychologenpraktijk Clara Witdouck en de patiënt/klant.

Product/dienst: Alle diensten of producten die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de patiënt en Psychologenpraktijk Clara Witdouck.

Patiënt: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen of gebruik gemaakt van onze dienstverlening.


Totstandkoming overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat u als patiënt een afspraak vastlegt bij Psychologenpraktijk Clara Witdouck.

Beëindiging / wijziging overeenkomst
In geval van overmacht, dubbel boeking of andere kan Psychologenpraktijk Clara Witdouck uw afspraak verplaatsen of annuleren. U hebt hierbij geen recht op een tegemoetkoming. Psychologe zal u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
Indien de patiënt zijn afspraak wenst te verplaatsen of annuleren dient hij dit minimum 24u op voorhand te verwittigen, indien dit minder dan 24u voor de afspraak gebeurt heeft Psychologenpraktijk Clara Witdouck het recht hiervoor een consultatie aan te rekenen.

Uitvoering overeenkomst
Psychologenpraktijk Clara Witdouck zal de consultatie en/of behandeling naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Iedere afspraak voor consultatie en/of behandeling wordt gezien als een aparte overeenkomst en kan in fases uitgevoerd worden. Dit wil zeggen dat Psychologenpraktijk Clara Witdouck niet verplicht is om een volgende afspraak in te plannen of uit te voeren zolang de vorige consultatie niet betaald is door de patiënt.
De patiënt verstrekt tijdig alle gegevens of instructies aan Psychologenpraktijk Clara Witdouck. Hierbij is de patiënt verplicht om de juiste en volledige informatie te verstekken.

Prijzen
De prijzen zijn vrijgesteld van btw en inclusief andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Prijswijziging
Indien Psychologenpraktijk Clara Witdouck met de patiënt bij het sluiten van de overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is Psychologenpraktijk Clara Witdouck gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Betaling
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Psychologenpraktijk Clara Witdouck aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de consultatie, tenzij anders is overeengekomen. Betaling kan zowel voor- als achteraf geschieden.
Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Psychologenpraktijk Clara Witdouck aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen. Bij niet nakomen van tijdige betaling wordt de patiënt eerst op de hoogte gesteld door Psychologenpraktijk Clara Witdouck via een betalingsherinnering, nadien via aangetekende zending. Indien er na deze aanmaningen nog geen betaling is gebeurd of een overeenkomst is gevonden tussen beide partijen zal Psychologenpraktijk Clara Witdouck een incassobureau aanstellen. De gemaakte kosten hierbij zijn dan ook voor de rekening van de patiënt.

Eigendomsvoorbehoud
Alle, door Psychologenpraktijk Clara Witdouck in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, blijven eigendom van Psychologenpraktijk Clara Witdouck totdat de patiënt hetgeen hij op grond van de overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Overmacht
Een tekortkoming kan niet aan Psychologenpraktijk Clara Witdouck of de patiënt worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien. Onder overmacht vallen volgende zaken: ziekte, verkeershinder, ongevallen en weershinder zoals sneeuw. De patiënt wordt eraan gehouden om Psychologenpraktijk Clara Witdouck zo snel mogelijk hiervan op de hoogte te stellen.

Aansprakelijkheid
Psychologenpraktijk Clara Witdouck is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van Psychologenpraktijk Clara Witdouck. Psychologenpraktijk Clara Witdouck is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
Psychologenpraktijk Clara Witdouck is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Psychologenpraktijk Clara Witdouck is uitgegaan van door de patiënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Psychologenpraktijk Clara Witdouck kenbaar behoorde te zijn.

Vrijwaring
De patiënt vrijwaart Psychologenpraktijk Clara Witdouck voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de patiënt toerekenbaar is.

Intellectuele eigendom
Psychologenpraktijk Clara Witdouck behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy
De gegevens en informatie die de patiënt aan Psychologenpraktijk Clara Witdouck verstrekt, zal Psychologenpraktijk Clara Witdouck zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. Dit gebeurt volgens de wetgeving van GDPR en medisch beroepsgeheim. Zie onze privacyverklaring voor meer info hieromtrent.

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Psychologenpraktijk Clara Witdouck partij is, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.